Crewbux


Mới nhận được từ Crewbux:

My proof

Số click ( tại thời điểm request )

daisunhantan 22
zinanguyen_63 17
lak121291 151

Bạn nhận được 80% của số click bạn làm cho mình, tức là con số thống kê:

  • Total = Số click * %ref * 80%
  • Khi bạn muốn nhận tiền , post yêu cầu ở topic này hoặc PM cho mình:
    + Pay qua AlertPay: Mình sẽ trả bạn 100% con số thống kê.
    + Pay qua Egold : Mình sẽ trả lại bạn 80% con số đã thống kê.
    + Pay qua Liberty Resever : Mình sẽ trả lại bạn 70% con số đã thống kê.
Total ( cent )

daisunhantan 8.8
zinanguyen_63 6.8
lak121291 60.4


Bạn vừa đọc xong bài viết, hãy nhấn Favorites (Internet Explorer) hay Bookmarks (Firefox) để lưu trữ và quay lại để đọc các bài cập nhật kế tiếp. Chúc bạn vui vẻ!

 

Powered by NNT | Make Money Online - PTC